Moretti Parts

Moretti Parts
Koszyk Schowek

Regulamin Sprzedaży Internetowej

 1. Pojęcia używane w Regulaminie

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie – rozumie się przez to sklep sprzedaży wysyłkowej o nazwie Moretti Parts & Accessories działający pod internetowym adresem: www.morettiparts.pl prowadzony przez Ignacego Rudawiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ignacy Rudawiec Moretti Parts z siedzibą w Poniszowicach (44-172) przy ul Towarowej 2, NIP 631-237-72-49, REGON 242793444;

 2. stronie internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem: www.morettiparts.pl;

 3. siedzibie Sklepu – rozumie się przez to ul. Towarową 2, 44-172 Poniszowice;

 4. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale wyposażoną w zdolność prawną;

 5. Sprzedawcy – rozumie się przez to Ignacego Rudawiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ignacy Rudawiec Moretti Parts z siedzibą w Poniszowicach (44-172) przy ul Towarowej 2, NIP 631-237-72-49, REGON 242793444;

 6. umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą;

 7. Regulaminie – rozumie się przez to postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

 1. Zawarcie umowy

 

 1. Przedmiotem umowy mogą stać się produkty wyeksponowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia w formie elektronicznej przez Klienta, przy których nie widnieje informacja o ich niedostępności. Zdjęcia produktów z przyczyn technicznych mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginalnego (np. odcienie kolorów). Właścicielem praw autorskich do zdjęć eksponowanych na stronie internetowej Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Ceną sprzedaży jest cena przedmiotu wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT i uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. Zawarcie umowy następuje w formie elektronicznej w momencie złożenia zamówienia zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Realizacja zamówienia

 

 1. Niezbędne dla złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz rejestracja i utworzenie konta na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem prawidłowego działania strony internetowej Sklepu jest korzystanie z niej za pomocą komputera bądź innych urządzeń z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową posiadającą możliwość zapisu plików cookies. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są wymagane prawem informacje dotyczące tego typu plików.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 3. Dodanie produktu „do koszyka”, wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W zamówieniu należy podać adres e-mail (ewentualnie także telefon kontaktowy), który jest niezbędny do potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się w złożonym zamówieniu.

 5. Prawidłowo złożone zamówienie generuje wysłanie e-maila zwrotnego z przypisanym do Klienta numerem.

 6. Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy klient wybierze inną opcję, aniżeli odbiór osobisty, za datę realizacji zamówienia uznaje się nadanie przesyłki z zakupionym przedmiotem na adres wskazany przez Klienta oraz w sposób przez niego wybrany.

 7. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu nadania przesyłki zawierającej przedmiot umowy na adres wskazany przez Klienta albo do momentu osobistego odbioru przedmiotu umowy przez Klienta w siedzibie Sklepu.

 8. Rejestrując się na stronie internetowej Sklepu Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Sprzedającego w postaci newslettera. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w każdym momencie poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

 

 1. Dostawa

 

 1. Zakupiony przedmiot może być, według wyboru Klienta dokonanego w momencie składania zamówienia, dostarczony przez Pocztę Polską albo firmę kurierską pod wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres albo odebrany przez niego osobiście w siedzibie Sklepu. Koszt dostawy przedmiotu przez Pocztę Polską lub kuriera jest pokrywany przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty przelewem, zakupione przedmioty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.

 2. Sprzedawca wysyła zakupione przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza terytorium Polski jest możliwa tylko po indywidualnym uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu.

 3. Wraz z zakupionym przedmiotem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny/rachunek.

 4. Klient chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wpisać w formularzu zamówienia numer NIP. Klient, który po otrzymaniu paragonu fiskalnego/rachunku jako dokumentu zakupu chciałby zamiast niego otrzymać fakturę VAT, powinien poinformować sklep o chęci otrzymania faktury VAT i przesłać na adres siedziby Sklepu oryginał paragonu/rachunku. Faktura VAT zostanie przesłana na adres wskazany przez Klienta w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Sklep oryginału paragonu fiskalnego/rachunku.

 

 1. Sposób zapłaty

 

 1. Płatność za zakupiony przedmiot, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu zamówienia, może być dokonana w jeden z następujących sposobów:

 1. przelewem na rachunek Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia wysyłanej do Klienta. W tym przypadku wpłaty należy dokonać w przeciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta;

 2. gotówką do rąk pracownika Poczty Polskiej albo pracownika firmy kurierskiej dostarczających zakupiony przedmiot za pobraniem;

 3. w kasie Sklepu - w przypadku odbioru zakupionego przedmiotu w siedzibie Sklepu.

 

 1. Zwroty

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu Cywilnego może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy (zakupionego przedmiotu).

 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożonego przez niego osobiście w siedzibie Sklepu albo wysłanego na adres siedziby Sklepu. W drugim przypadku do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony (Klient – Sprzedawca) świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 1. Warunki gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę

 

 1. Zakupione i dostarczone przedmioty są produktami fabrycznie nowymi.

 2. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie zakupionych przedmiotów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 3. Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez sprzedającego faktura VAT lub paragon fiskalny/rachunek.

 4. Informacja o czasie trwania ochrony gwarancyjnej podane są w opisie produktu. W przypadku braku takiej informacji należy przyjąć, że okres ochrony gwarancyjnej wynosi 1 rok.

 5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne i mechaniczne będą usuwane przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

 6. Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie.

 7. Objęcie sprzedanych przedmiotów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.) dotyczących niezgodności przedmiotu z umową.

 

 1. Procedura reklamacyjna

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym przedmiocie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych teleadresowych podanych na stronie internetowej Sklepu albo widniejących na przesłanym wraz z przedmiotem dokumentem sprzedaży i poinformować o wykrytych wadach urządzenia i nieprawidłowościach w jego działaniu. Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do siedziby Sklepu.

 2. Sprzedawca po otrzymaniu przedmiotu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad oraz nieprawidłowości w działaniu lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.

 3. Po usunięciu wady zakupiony przedmiot zostanie dostarczony na wskazany przez Klienta adres przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Klient może według własnego uznania odebrać również przedmiot po usunięciu wady osobiście w siedzibie Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Poprzez złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tekst jedn. ze zm.) Sprzedawca informuje i zapewnia, że podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2012, poz. 1225 tekst jedn.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tekst jedn. ze zm.).

Nie wiesz jak znaleźć część, znalazłeś błąd, strona nie działa poprawnie lub chcesz zasugerować nową funkcjonalność?

Wypełnij poniższy formularz.

Twoja sugestia jest niezbędna do ciągłego udoskanalania naszego panelu.